Cinci decenii de viață, rugăciune și lucrare: Păstorul Episcopiei Caransebeșului, la ceas aniversar

8 September 2020 Off By Herea Darius
Cinci decenii de viață, rugăciune și lucrare: Păstorul Episcopiei Caransebeșului, la ceas aniversar

În urmă cu jumătate de veac, în ziua praznicului Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, se năștea cel care urma să fie cel de-al X-lea păstor al Episcopiei Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Lucian. Poate nu întâmplătoare a fost ziua nașterii sale, căci, asemenea Sfinților Ioachim și Ana, Preasfințitul Lucian avea să fie ierarhul ce urma să dea naștere la o lucrare pastoral-misionară deosebită în eparhia ce o păstorește.

În anul 1970, Preasfințitul Părinte Preasfințitul Lucian Mic se năștea în cartierul Gai din Arad, în familia lui Teodor și a Mariei. A făcut studiile primare şi gimnaziale în localitatea natală (1977-1987), apoi cele teologice la Seminarul din Caransebeş (1987-1992) şi la Facultatea din Arad (1992-1996). Din anul 2001, s-a înscris la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Oradea, iar în anul 2009, la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie din Craiova. În data de 19 februarie 2013, a susținut teza de doctorat în teologie la Universitatea din Craiova, domeniul istorie bisericească, cu lucrarea intitulată „Relațiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.

Ca activitate clericală amintim că a fost ieromonah la Mănăstirea Hodoş-Bodrog (1992-1994), eclesiarh al catedralei mitropolitane din Timişoara (1994-1995), stareţ al mănăstirii „Izvorul Miron” – Româneşti (1995-2000), apoi protosinghel şi exarh al aşezămintelor monahale din Arhiepiscopia Timişoarei (1999). În anul 2000 a fost ridicat la treapta de arhimandrit, la 1 octombrie, acelaşi an, fiind hirotonit arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul „Lugojanul”. În 8 februarie 2006 a fost ales episcop la Caransebeş, pe scaunul rămas vacant după plecarea Preasfinţitului Laurențiu Streza ca Mitropolit al Ardealului, întronizarea ca episcop titular făcându-se la 26 februarie.

În urmă cu 10 ani, la data de 12 septembrie 2010, sub arhipăstorirea Preasfințitului Părinte Lucian, s-a împlinit cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeş, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, și anume sfințirea noii catedrale din orașul de reședință a Episcopiei Caransebeșului. La acea dată, când mărețul ideal de peste veacuri s-a realizat, municipiul Caransebeș a devenit capitala Banatului de Munte, unde sute de credincioși au venit la sfințirea Bisericii-mame a tuturor bisericilor din eparhie.

 Pe lângă implicarea în realizarea visului ce a unit, în timp, atâtea inimi și rugăciuni, ierarhul s-a dovedit, în cei 14 ani de când păstorește Eparhia Banatului de Munte, un adevărat păstor, îngrijindu-se, cu timp și fără de timp, de toate aspectele importante unei slujiri ierarhice, precum cel pastoral, cultural, educațional și social.

Din punct de vedere pastoral, ierarhul a vizitat toate parohiile şi filiile din eparhie, slujind Sfânta Liturghie cel puțin odată la fiecare dintre cele 282 de sfinte altare din episcopie. De asemenea, a hirotonit peste 220 de clerici pentru mănăstirile, parohiile, unitățile misionar-filantropice și școlare din eparhie. Ierarhul s-a asigurat și de existența a cel puțin unei biserici în mai toate comunitățile eparhiei, dar și de starea lăcașurilor de cult, târnosind mai multe biserici vechi, netârnosite niciodată, unele cu peste 200 de ani de existenţă, dar și mai multe biserici noi construite în eparhie (biserici, capele, paraclise) și a binecuvântat lucrările de restaurare și reamenajare a peste 190 de biserici. Totodată, a acordat peste 210 ordine eparhiale pentru implicarea clericilor și credincioșilor în viața pastoral-misionară a eparhiei și mai multe distincții clerului (arhimandrit, protosinghel, sachelar, iconom, iconom stavrofor și arhidiacon) în semn de apreciere și răsplătire a activității desfășurate.

Activitatea culturală a Episcopiei Caransebeșului sub cârma Preasfințitului Părinte Lucian a fost bogată și diversă. Din punct de vedere editorial, amintim adaptarea revistei eparhiale „Foaia Diecezană” la cerinţele cititorilor, atât în conţinut, cât şi în grafică, tipărirea a 68 de cărţi de teologie, istorie bisericească şi albume de artă în Editura Episcopiei Caransebeşului. 12 din aceste cărţi îl au autor pe Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian. Pe lângă aceste publicaţii, s-au tipărit şi numeroase broşuri şi pliante de promovare a episcopiei sau de evidenţiere a obiectivelor cultural-religioase ale eparhiei. De asemenea, odată cu renovarea Centrului Eparhial, s-a pus bazele colecției muzeale „Episcop dr. Elie Miron Cristea” ce cuprinde icoane, cărți și obiecte bisericești, colecție inaugurată în acest an.

Dragostea pentru Biserică și dorința de a ajuta la formarea unor noi generații de slujitori vrednici în via Domnului s-au reflectat în toate măsurile luate de ierarh cu privire la învățământul seminarial și teologic. Între schimbările care şi-au dovedit viabilitatea în timp, a fost mutarea Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din clădirile proprietatea episcopiei care au reprezentat, istoric vorbind, sediul administrativ al Centrului Eparhial, în curtea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Caransebeş, unde s-a realizat, totodată, și o infrastructură corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiții optime a activităţii administrativ-didactice din învăţământul teologic seminarial. Acolo s-au creat săli de clasă, dormitoare, cantină, săli de meditaţii şi de recreere. Biserica „Sfinţii Împărați” a devenit paraclis episcopal cu destinaţie pentru practica de specialitate a elevilor.  De asemenea, a sprijinit în mod substanțial activitatea din instituţia de învățământ prin alocarea unor noi posturi suportate de episcopie şi prin ajutoare materiale şi în bani.

Un ierarh nu poate fi un păstor adevărat dacă nu se implică activ în viața socială a Eparhiei sale, dacă nu este aproape de toți credincioșii, îndeosebi de cei aflați în suferință, de bătrâni sau de copii, de cei cu posibilități reduse pentru un trai decent sau de cei bolnavi.  Din acest punct de vedere, Preasfințitul Părinte Lucian a avut o activitate socială bogată, care s-a concretizat prin înfiinţarea, în colaborare cu mai multe instituţii, a Centrului de servicii sociale „Sf. Vasile cel Mare” din Caransebeş. Au fost încheiate parteneriate de colaborare cu mai multe ONG-uri din judeţ, dar şi cu diverşi furnizori de servicii sociale ai administraţiei locale. A înfiinţat, de asemenea, magazine de obiecte bisericeşti în cuprinsul Eparhiei şi a înfiinţat ateliere de croitorie bisericească şi de pictură bisericească bizantină. Pe lângă acestea, în prezent, pe întreg cuprinsul eparhiei, își desfășoară activitatea mai multe centre de tineret, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, centre care dezvoltă programe educative, culturale și artistice cu caracter duhovnicesc, parteneriate cu diverse instituții, voluntariat în Biserică, forme prin care mai mulți de 200 de tineri din Episcopia Caransebeșului s-au apropiat de Dumnezeu și de dreapta credință. Dincolo de aceste aspecte generale, anul acesta, un an cu grele încercări cauzate de pandemia COVID-19, ierarhul a binecuvântat desfășurarea mai multor campanii de voluntariat privind ajutorarea spitalelor, a celor defavorizați din punct de vedere financiar, a celor bătrâni sau aflați în imposibilitatea de a-și procura cele necesare traiului zilnic.

Cel dintâi în rugăciune și fapte bune, plângând cu cei ce plâng și bucurându-se cu cei ce se bucură, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, ajuns la vârsta de 50 de ani, dintre care 14 ani dedicați slujirii și propovăduirii lui Dumnezeu în binecuvântata Eparhie a Banatului de Munte, este un exemplu de bun, dedicat și iubitor păstor. Atent la problemele clericilor și credincioșilor, aproape duhovnicește de fiecare dintre aceștia și implicat, cu timp și fără de timp, în sfânta misiune pastorală încredințată de Dumnezeu, ierarhul nostru reușește să zidească, prin harul și ajutorul Duhului Sfânt, un colț din Împărăția Cerească în Biserica lui Hristos de aici, de pe pământul nostru bănățean!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop Lucian!