Sectorul Social – Filantropic, Misionar și Activități cu Tineretul

 

 

Episcopia Caransebeșului este furnizor acreditat de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria A.F. nr.002198 eliberat în 8.07.2015

Adresa furnizorului: Str. Spitalului, nr. 10, Caransebeș, Caraș-Severin, Cod poştal: 325400

Date de contact furnizor: Telefon/Fax  0255/511309

e-mail: csssfantulvasilecelmare@gmail.com

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” cuprinde:

I

Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare” a fost înființat prin Decizia 602-B/12.04.2017 a Permanenței Consiliului eparhial a Episcopiei Caransebeșului, funcționând ca subunitate cu personalitate juridică CUI/CIF 6154548.

ORGANIGRAMA  ȘI STAT DE FUNCȚII

          Serviciul social a fost autorizat să funcționeze în baza Licenței de funcționare nr.612/29.11.2018.

Obiectivele centrului:

a)   să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani;

b)  să dezvolte un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţile copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani;

c)   să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

d)   să asigure  nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

e)   să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează centrul şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectării interesului copilului;

f)    să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;

g)  să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;

h)   să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor  de dezvoltare a deprinderilor şi abilitaţilor copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani.

Scopul serviciului social Centrul de educaţie şi îngrijire „Sfântul Vasile Cel Mare” este de a oferii activităţi educaţionale, activităţi recreative şi de îngrijire specializată copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani;

Centrul de educaţie şi îngrijire „Sfântul Vasile Cel Mare” vine în sprijinul părinţilor care nu au nici resursele materiale şi nici umane pentru a menţine copii în mediul familial astfel încât aceştia să reuşească să îşi găsească un loc de muncă şi pe cale de consecinţă să aducă un plus la veniturile familiei.

Perioada de derulare: 01.06.2017 – prezent.

Grup țintă: 25 copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și părinții acestora care locuiesc în localitatea Caransebeș (minim 10 copii din cadrul etniei rome).

Activităţi şi funcţii: Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de educaţie şi îngrijire „Sfântul Vasile Cel Mare”  sunt următoarele:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public, general/local, prin asigurarea

 următoarelor activităţi:

 1. Supraveghere şi îngrijire copii cu formarea deprinderilor pentru viaţă;
 2. Asigurarea unei alimentaţii raţionale adaptate vârstei;
 3. Asigurarea igienii alimentare şi a spaţiilor;
 4. Urmărirea stării de sănătate a copiilor în colectivitate;
 5. Colaborarea cu familiile copiilor şi realizarea de parteneriate active cu aceştia;
 6. Educaţie timpurie şi urmărirea dezvoltării somato-psihice.
 7. de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate;
 8. de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;
 9. de asigurare a calităţii serviciilor sociale;
 10. de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.

Activităţile desfăşurate cu copiii constă în:

 1. jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzioral, jocul cu nisip şi apă, jocul de construcţie, jocul didactic;
 2. activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi gospodăreşti;
 3. activităţi de muzică şi de mişcare:  jocuri muzicale, cântece, euritmie;
 4. activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri;
 5. activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;
 6. activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă.

Activităţile vizează următoarele aspecte:

 • promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
 • stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotori, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
 • promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;
 • realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
 • sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.

Programul de funcţionare al centrului este de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00.

Resurse umane: Serviciul social funcționează cu un număr de 19 persoane angajate si 1 voluntar (psiholog) , din care: personal de conducere – 2 (director, director adjunct), personal de specialitate – 6 (3 educatoare, asistent social, 2 asistente medicale,), personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire – 11 (contabil, administrator, 4 îngrijitori de copii, 3 paznici, 2 bucătari),.

         Parteneri:

1. Episcopia Caransebeșului este implicată în:

– selecția și angajarea personalului;

– funcționarea centrului;

– monitorizarea activităților de informare și conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța egalității de gen.

2. Consiliul județean Caraș-Severin asigură:

– echipa de management a proiectului;

– implementarea activităților pentru înființarea centrului (avize, autorizații, selecția beneficiarilor);

– selecția și angajarea personalului;

– realizarea achizițiilor publice din proiect;

– costurile de întreținere și reparare a clădirilor;

– costurile de funcționare a serviciilor care rezultă după realizarea proiectului atât timp cât va fi necesar, dar nu mai puțin de 5 ani de la darea în funcțiune a acestora, din bugetul propriu sau din alte surse.

Rezultate obținute: creșterea gradului de conștientizare privind problematica de gen în rândul populației rome din orașul Caransebeș și a îmbunătățirii echilibrului între viața profesională și cea privată prin înființarea unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.

II

Centrul de zi pentru copii”, din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” al Episcopiei Caransebeșului, nu are personalitate juridică, funcționează în cadrul Sectorului Social-Filantropic, Misionar și Activități cu Tineretul al Episcopiei Caransebeșului, este o organizaţie non–guvernamentală, non–profit care urmărește prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere–socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

ORGANIGRAMA ȘI STAT DE FUNCȚII

Serviciul social a fost autorizat să funcționeze în baza Licenței de funcționare nr.541/26.09.2018.

Obiective:

 • Asigurarea serviciilor de îngrijire, supraveghere şi educaţie a beneficiarilor;
 • Crearea unui microclimat corespunzător, care să le ofere copiilor confort fizic şi psihic, siguranță, protecție și îngrijire;
 • Întreținerea și înfrumusețarea clădirii existente în care se desfăşoară activitatea, pentru asigurarea tuturor condiţiilor de siguranţă şi confort;
 • Educarea și îngrijirea copiilor într-un context de solidaritate comunitară indiferent de statutul social, venit, etnie și religie, printr-o abordare convergentă a copilului;
 • Stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;
 • Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activităti de grup specifice vârstei.

Beneficiari: Copii cu vârste cuprinse între 6-11 ani de pe raza municipiului Caransebeş, care provin din medii sociale defavorizate: familii mono-parentale, familii cu dificultăţi socio-economice, precum şi din familii ce nu pot oferi supraveghere copiilor pe timpul zilei. În prezent frevcentează „Centrul de zi pentru copii” un număr de 100 de beneficiari.

Activităţi:

 • Asigurarea transportului zilnic şcoală–centru–punct întâlnire;
 • Îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;
 • Asigurarea hranei – servirea mesei de prânz;
 • Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util;
 • Acordarea de ajutor material: rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte;
 • Asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medicală;
 • Program instructiv–educativ: suport la efectuarea temelor, după caz meditaţii, copilul va fi mai bine pregătit la şcoală în fiecare zi;
 • Program de socializare şi recreere: activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului,  relaţionare.

Programul zilnic

 • Programul de funcționare al Centrului de zi pentru copii  este de luni până vineri în intervalul orar 11.00/12:00 – 16:20.
 • Programul zilnic al copiilor în centru se desfășoară ținând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potențialul, nevoile și disponibilitățile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. Copii au fost îngrijiți corespunzător, iar activitățile desfășurate au fost conforme cu vârsta, nevoile și particularitățile acestora.
 • Programul zilnic al copiilor a ținut seama de nevoile lor individuale. Conținutul a fost afișat în interiorul centrului la avizier astfel încât părinții să îl cunoască. În fiecare zi, copii, au fost ajutați la teme și au avut asigurată hrana de prânz.
 • Meniurile au fost întocmite astfel încât să asigure o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice vârstei și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive.

 

Structura organizatorică,  numărul de posturi şi categoriile de personal:

a) personal de conducere: – ;

b) personal de specialitate: 5, (4 educatoare, asistent social);

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3,     (2 şoferi, îngrijitor);

d) voluntari: 11 (director, psiholog, 2 asistente medicale, contabil, administrator, 2 bucătari, 3 paznici).

III

Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian”, cod serviciu social 8891CZ-C-II, derulat de Episcopia Caransebeșului, în calitate de partener, în  proiectul „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș” are sediul în Caransebeş,         Str. Spitalului,  nr. 10, județul Caraş-Severin.

Serviciul social a fost autorizat să funcționeze în baza Licenței de funcționare nr.716/27.05.2019.

ORGANIGRAMA

STATUL DE FUNCȚII

Cod proiect 101559

Componenta 1: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minoritații rome -Regiuni mai puțin dezvoltate

Axă prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Lider: Primăria Municipiului Caransebeș

Membru 1: Asociația „ORGANIZAȚIA PENTRU STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE”

Membru 2: COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN DODA” CARANSEBEȘ

Membru 3: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ

Membru 4: EPISCOPIA CARANSEBEȘULUI

Grupul ţintă aferent proiectului este format atât din persoane adulte cât şi din copii, toţi selectaţi din zonele marginalizate ale proiectului (zona cartierului Balta Sărată, zona Tudor Vladimirescu, zona Spitalului şi zona Bloc Nato). În ceea ce priveşte caracteristicile principale ale grupului ţintă, în cazul adulţilor, aceştia se confruntă cu o rată mare a analfabetismului care se reflectă în viaţa de zi cu zi, generând greutăţi în găsirea unui loc de muncă şi aplicarea de tratament discriminatoriu de către populaţie. De asemenea, lipsa studiilor şi a locului de muncă se reflectă şi în mediul de viaţă al acestora, majoritatea persoanelor neavând condiţii optime de locuire. Copii din grupul ţintă pe de altă parte sunt caracterizaţi de lipsa participării la programele de educaţie formală, pe de o parte din lipsa resurselor financiare necesare iar, pe de altă parte, de lipsa educaţiei în rândul părinţilor, care nu conştientizează importanţa acesteia. Astfel, comunităţile se cofruntă cu o rată mare de abandon şcolar. La modul general, grupul ţintă este caracterizat de lipsa furnizării de servicii medicale minime, tratament discriminatoriu aplicat de membrii societăţii şi un nivel de sărăcie ridicat.

 • Obiectivul principal al Centrului de zi pentru copii „Sfântul Stelian” este promovarea dreptului copilului de a creşte în mediul său familial asigurându-i pe timpul zilei îngrijire, hrană, educaţie, consiliere şi orientare şcolară şi profesională, recreere – socializare, educaţie pentru sănătate şi sprijinirea familiei de a-şi exercita responsabilităţile parentale, prevenirea abandonului familial şi şcolar.

Scopul serviciului social:

1. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere–socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

  2. Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale, iar aceasta se realizează oferind servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru a se îndeplinii responsabilităţile legate de îngrijirea, securitatea şi educaţia copilului (conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Achiziții:  pachete de igiena personală pentru copii din centrul de zi, materiale consumabile pentru derularea activitaților practice, materiale și rechizite școlare, îmbracaminte pentru copii care frecventează centrul de zi, mobilier, echipamente IT, servicii de  catering pentru asigurarea hranei participanților din centrul de zi.

Programul de funcționare al Centrului de zi pentru copii „Sfântul Stelian” este de luni până vineri în intervalul orar 11.00/12:00 – 16:20.

Capacitatea Centrului de zi pentru copii „Sfântul Stelian” este de 50 locuri.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” sunt:

a. Beneficiarii direcţi ai centrului: copiii şcolari, clasele 0-IV, din Municipiul Caransebeş (zona cartierului Balta Sărată, zona Tudor Vladimirescu, zona Spitalului şi zona Bloc Nato) care provin din familii cu probleme sociale, din familii monoparentale, sau copii ai căror părinţi, din cauza obligaţiilor de serviciu, nu-i pot supraveghea după finalizarea orelor de curs.

b. Beneficiarii indirecţi ai centrului: părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sau orice alte persoane care au în îngrijire copii.

Activităţi:

 • Asigurarea transportului zilnic şcoală–centru–punct întâlnire;
 • Îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;
 • Asigurarea hranei – servirea mesei de prânz;
 • Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util;
 • Acordarea de ajutor material: rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte;
 • Asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medicală;
 • Program instructiv–educativ: suport la efectuarea temelor, după caz meditaţii, copilul va fi mai bine pregătit la şcoală în fiecare zi;
 • Program de socializare şi recreere: activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului,  relaţionare.

Pentru învațamântul secundar activitațile organizate sunt: asigurarea de asistență psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor în învațare, activitați de suport pentru efectuarea temelor, activități remediale, consiliere psihologică, organizarea de activități de dezvoltare personală, activități care vizează atitudinea și implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, atitudine responsabilă față de mediul înconjurator) etc.

Resurse umane: Serviciul social funcționează cu un număr de 10 persoane, din care: a) personal de conducere: 1 (coordonator centru de zi);

b) personal de specialitate: 7 (psihopedagog – 4, învățător after school, asistent social, psiholog);

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 (contabil, femeie de serviciu);

d) voluntari: – .

Rezultate obținute:

 • Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de inadaptare şcolară;
 • Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
 • Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de inadaptare şcolară;
 • Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
 • Creşterea gradului de accesibilitate pentru familiile care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
 • Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
 • Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului mic din familia prea ocupată;
 • Reducerea factorilor generatori de situaţii de risc;
 • Optimizarea  randamentului de integrare al şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup;
 • Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.