Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (POCU)

5 June 2019 Off By Herea Darius
Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (POCU)

Episcopia Caransebeșului, a organizat procedura de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni în contextul mecanismului DLRC, în confomitate cu:

  • OUG 64/2009 privind gestionarea financiaré a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata de Legea nr. 362/2009;
  • HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență;
  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
  • Regulamentul privind selecția partenerilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (POCU);

Mai multe informații: Anunț rezultate selecție